اخبار

دکتر رحمانی فضلی رسماً سکان وزارت کشور را در دست گرفت

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر جدید کشور بعداز ظهر روز شنبه 26 مرداد ماه 92 فعالیت خود را در وزارت...

شنبه 26 مرداد

صفحات