عکس

گزارش تصویری:

حضور وزیر کشور در روستای سولدی و شهر لوجلی شهرستان شیروان

وزیر کشور در ادامه بازدید از مناطق مرزی شهرستان شیروان در روستای سولدی و شهر لوجلی حضور یافت.

جمعه 21 تير

صفحات