فیلم

راه اندازى دولت الكترونيك اكسيرى براى شفافيت بيشتر ومقابله بافساد؛

وزير كشور:راه اندازى سيستم دولت الكترونيك به صورت واقعى موجب از بين رفتن فساد و رانت و ايجاد شفافيت بيشتر مى شود

شنبه 26 اسفند
گزارشی از نخستین روز اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین با حضور وزیر کشور؛

رحمانی فضلی: دولت افغانستان با کشورهای همسایه جدی تر و موثرتر همکاری کند

سه شنبه 22 اسفند

صفحات