شناسه : 1692
چهارشنبه 25 تير 1399 2020-7-18 14:03:30
بیست و ششمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونابه ریاست وزیر کشور برگزار شد.
بیست و ششمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونابه ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید