شناسه : 38520
چهارشنبه 3 دى 1399 2020-12-27 14:14:43
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران به گفتگو پرداخت.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران به گفتگو پرداخت.

اضافه کردن دیدگاه جدید