شناسه : 422
سه شنبه 17 بهمن 2018-2-6 21:28:18
وزير كشور در نخستين روز سفر خود به بندرعباس ساختمان جديد كلانترى ١٧ اين شهر را افتتاح كرد.
وزير كشور در نخستين روز سفر خود به بندرعباس ساختمان جديد كلانترى ١٧ اين شهر را افتتاح كرد.
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در نخستين روز سفر خود به بندرعباس ساختمان جديد كلانترى ١٧ اين شهر را افتتاح كرد.
 
ساختمان جديد كلانترى ١٧ بندرعباس در راستاى اجراى طرح مكنا ( مديريت كيفيت ناجا) نوسازى شده است.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید