شناسه : 492
سه شنبه 15 اسفند 1396 2018-3-6 21:46:31
وزير كشور در بخشنامه اى به تمامى استانداران خواستار اهتمام جدى آنها براى حفظ و توسعه فضاى سبز و صيانت از محيط زيست و منابع طبيعى شد.
وزير كشور در بخشنامه اى به تمامى استانداران خواستار اهتمام جدى آنها براى حفظ و توسعه فضاى سبز و صيانت از محيط زيست و منابع طبيعى شد.
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در بخشنامه اى به تمامى استانداران خواستار اهتمام جدى آنها براى حفظ و توسعه فضاى سبز و صيانت از محيط زيست و منابع طبيعى شد.
 
تصوير بخشنامه وزير كشور به استانداران به شرح زير است:
 

اضافه کردن دیدگاه جدید